Hoe HMIS-labels te lezen

Het label van het Informatiesysteem voor gevaarlijke stoffen, of HMIS-label, toont werknemers de mogelijke gevaren van gevaarlijke materialen en de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen om ermee om te gaan. Het vierdelige label bevat verschillende kleuren, cijfers, letters en symbolen die werknemers leren decoderen en gebruiken om de juiste handelwijze te bepalen voor de behandeling, het transport en de verwijdering van gevaarlijke materialen.

Gezondheidsrisico's

Het blauwe gedeelte geeft de mogelijke gezondheidsrisico's aan bij het hanteren van het materiaal. Het label bevat twee witte vierkanten, waarvan er één een nummer bevat. Het getal geeft het niveau van het gezondheidsrisico aan, variërend van 0 (geen gevaar) tot 4 (fataal). Als het andere witte vierkant een asterisk bevat, geeft dit een speciale waarschuwing aan dat het materiaal een potentieel chronisch gevaar voor de gezondheid vormt als werknemers er herhaaldelijk aan worden blootgesteld of als ze de juiste behandelingsprocedures niet volgen.

Brandgevaar

De rode balk geeft het potentieel van het materiaal als brandgevaar aan. Het witte vierkant geeft de mate van brandgevaar weer die het materiaal met zich meebrengt. Een "0" betekent dat het materiaal onbrandbaar is. Een "1" geeft aan dat het materiaal een vlampunt boven 200F heeft, wat betekent dat het moet worden blootgesteld aan een warmtebron om te ontbranden. Een "2" betekent dat het materiaal een vlampunt heeft tussen 100ºF en 200ºF. Een "3" geeft aan dat het materiaal kan ontbranden bij temperaturen tussen 73ºF en 100ºF. Een "4" betekent dat het materiaal een vlampunt heeft onder 73F, dus het kan ontbranden bij kamertemperatuur.

Explosiegevaar

De gele balk geeft het potentieel van het materiaal aan om te ontploffen. Het witte vierkant geeft de mate van explosiegevaar weer die het materiaal met zich meebrengt. Een "0" betekent dat het materiaal geen ontploffingsgevaar oplevert. Een "1" geeft aan dat het materiaal onder normale omstandigheden stabiel is, maar bij hogere temperaturen of bij vermenging met water instabiel kan worden. Een "2" geeft aan dat een explosie mogelijk is bij normale temperaturen of drukken. Een "3" geeft aan dat het materiaal kan exploderen als het wordt blootgesteld aan hitte, water of schokken. Een "4" betekent een zeer onstabiel materiaal dat onder normale omstandigheden kan ontploffen.

Beschermende uitrusting

De witte balk bevat de beschermende uitrusting die de werknemer moet dragen bij het hanteren van het materiaal. Het witte vierkant bevat een letter die de veiligheidsuitrusting aangeeft die de werknemer moet gebruiken. Elke volgende letter geeft een hoger niveau van beschermingsmiddelen aan. Een "A" staat bijvoorbeeld voor een veiligheidsbril, een "B" voor een veiligheidsbril en handschoenen en een "C" voor een veiligheidsbril, handschoenen en een schort. Een "X" betekent dat de werknemer moet overleggen met een supervisor over de juiste veiligheidsmaatregelen.